Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Radnici upućeni na rad u inozemstvo za vrijeme pandemije uzrokovane COVID-19 i njihova zdravstvena zaštita

1.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Upućeni radnik je radnik kojeg strani poslodavac u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga na ograničeno vrijeme upućuje na rad u RH, koja nije država u kojoj uobičajeno radi:

 

1. temeljem ugovora između korisnika usluge i poslodavca ili

2. u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu poslodavca – ili

3. ga ustupa korisniku u RH kao agencija za privremeno zapošljavanje (radni odnos A-R).

 

Upućeni radnik može biti državljanin EGP-a (europskog gospodarskog prostora) ili treće zemlje koji su zakonito zaposleni kod stranog poslodavca na području druge države članice EGP-a. Strani poslodavac je fizička ili pravna osoba koja ima poslovni nastan u EGP-u. Strani poslodavac dužan je prije početka upućivanja podnijeti izjavu o upućivanju, pisano ili elektroničkim putem tijelu koje je posebnim propisom određeno kao nadležno tijelo za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Upućeni radnici (državljani EGP-a i državljani trećih zemalja) moraju imati potvrdu A1, koju im izdaje matična država iz koje su upućeni.

 

Poslodavac može radnika poslati na privremeni rad u drugu zemlju EU-a. U tom razdoblju imat će status upućenog radnika te iste osnovne radne uvjete i prava koja imaju i radnici u zemlji domaćinu. Upućivanje može trajati koliko god treba da se određeni posao obavi. Kad završi, radnik se treba vratiti na svoje radno mjesto u zemlji EU-a iz koje je upućeni.

 

Ovisno o tome gdje su radnici upućeni na rad, ovisi i obujam i način ostvarenja njihove zdravstvene zaštite. Ako su upućeni u drugu državu članicu Europske unije (EU), Europskoga ekonomskog prostora (Lihtenštajn, Norveška i Island – EEP) ili u Švicarske Konfederacije, zdravstvenu zaštitu će ostvariti na način kako je to propisano europskim pravnim propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. U slučaju upućivanja u jednu od država s kojima  Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite (ugovorne države) zdravstvenu zaštitu će koristiti u skladu s odredbama pojedinog ugovora. Ako su radnici upućeni u državu koja nije članica  EU-a / EEP-a / Švicarske Konfederacije niti je ugovorna država (tzv. treća država), pravo na zdravstvenu zaštitu će koristiti u skladu s odredbama nacionalnih propisa.

 

U slučaju da je radnik od strane poslodavca sa sjedištem u Hrvatskoj upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu EU/EEP/Švicarsku i u navedenoj državi je stekao prebivalište, ima pravo od regionalnog ureda, odnosno područne službe HZZO-a, prema mjestu prebivališta u Hrvatskoj, zatražiti izdavanje tiskanice E 106. Navedenu tiskanicu je potrebno predati nositelju zdravstvenog osiguranja u državi privremenog rada te će s tom osnovom ostvarivati pravo na punu zdravstvenu zaštitu i u državi članici privremenog rada. HZZO će, na zahtjev radnika, izdati i EKZO (Europsku karticu zdravstvenog osiguranja).

 

Smatra se da je radnik u državi privremenog rada stekao prebivalište ako je upućeni na privremeni rad u istu državu na razdoblje dulje od godinu dana (minimalno 366 dana). Dokumentacija koju je obvezan priložiti uz zahtjev za izdavanje tiskanice E106 je preslika potvrde A1 izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da je upućeni na privremeni rad u drugu državu članicu na razdoblje dulje od godinu dana, potvrda nadležne policijske postaje o privremenom odlasku iz Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana te potpisana Izjava o stvarnom boravištu u HZZO-u. Spomenutu tiskanicu moguće je izdati i članovima obitelji radnika, pod propisanim uvjetima.

 

Državni službenici, diplomatski i konzularni predstavnici nisu obvezni prijaviti privremeni odlazak iz Hrvatske. Stoga su obvezni priložiti samo presliku  Obrasca A1 ili ugovora o upućivanju na rad, odnosno mandat iz

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: