Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj

7.6.2021, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni (»Narodne novine«, broj 128/2020) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/2019), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU PRILIKOM OPĆE PROCJENE PRIVREMENOSTI RADA UPUĆENOGA RADNIKA I PRIVREMENOSTI PODUZIMANJA EKONOMSKIH AKTIVNOSTI POSLODAVCA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupanje državne upravne organizacije koja prema posebnom propisu obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu odnosno drugih tijela državne uprave u čijem je djelokrugu, u skladu s posebnim propisom, obavljanje poslova inspekcijskoga nadzora nad provedbom posebnih propisa kojima se uređuju radni odnosi odnosno uvjeti rada tijekom inspekcijskoga nadzora privremene naravi upućivanja radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Usklađivanje s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2014/67/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o provedbi Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 159, 28. 5. 2014.)

Opća procjena činjenica svojstvenih upućivanju radnika

Članak 3.

(1) Tijekom inspekcijskoga nadzora provedbe zakona i drugih propisa koji se u situacijama upućivanja radnika primjenjuju na uvjete rada radnika upućenih na određeno vrijeme na rad u Republiku Hrvatsku, uz druge podatke i obavijesti koje je ovlašten prikupljati radi provođenja inspekcijskoga nadzora, nadležni inspektor će izvršiti opću procjenu činjenica svojstvenih upućivanju radnika i nužnih za provjeru i procjenu radi li se o situaciji upućivanja, odnosno o upućenom radniku.

(2) U obavljanju opće procjene iz stavka 1. ovoga članka razmatraju se činjenice koje su svojstvene upućivanju radnika, a odnose se na upućenoga radnika te pružatelja usluga – poslodavca (u daljnjem tekstu: poslodavac) koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a upućuje radnika u Republiku Hrvatsku.

(3) Opća procjena iz stavka 1. ovoga članka temelji se na činjenicama i obavijestima koje se prikupljaju, a sastoji se u procjeni smatra li se upućena osoba radnikom prema općem propisu kojim se u Republici Hrvatskoj uređuju radni odnosi odnosno zaštita na radu, obavlja li upućeni radnik na ograničeno vrijeme rad u Republici Hrvatskoj koja nije država u kojoj radnik uobičajeno radi te privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj odnosno obavlja li poslodavac u državi svoga poslovnoga nastana osim poslova unutarnjega upravljanja i administracije i druge osnovne gospodarske djelatnosti.

(4) U obavljanju opće procjene iz stavka 1. ovoga članka inspektor može prikupiti i druge podatke i obavijesti koje smatra nužnim za opću procjenu.

(5) Obavljanje opće procjene iz stavka 1. ovoga članka mora biti prilagođeno svakom pojedinom slučaju upućivanja, a prilikom procjene mora se uzeti u obzir posebnost svake situacije upućivanja te inspektor može odlučiti da za potrebe opće procjene neće utvrđivati sve činjenice, prikupljati podatke i obavijesti iz stavka 3. i 4. ovoga članka.

Procjena privremenosti rada upućenoga radnika

Članak 4.

(1) Prilikom procjene obavlja li upućeni radnik rad u Republici Hrvatskoj na ograničeno vrijeme, odnosno procjene da Republika Hrvatska nije država u kojoj radnik uobičajeno radi, inspektor, uzimajući u obzir posebnost svake situacije upućivanja i ne razmatrajući činjenice izdvojeno i svaku za sebe, može odlučiti da, uz druge podatke i obavijesti koje je ovlašten prikupljati, prikupi podatke te utvrdi odnosno procijeni:

1) ukazuje li datum početka upućivanja i trajanje upućivanja na to da se rad u Republici Hrvatskoj obavlja na ograničeno vrijeme

2) datum zasnivanja radnoga odnosa kod poslodavca, mjesto zaposlenja radnika odnosno koja je država u kojoj radnik uobičajeno radi, radi li radnik na neodređeno ili određeno vrijeme

3) vraća li se radnik odnosno očekuje li se od radnika da se nakon isteka razdoblja upućivanja vrati na rad u državu u kojoj uobičajeno radi

4) prirodu aktivnosti, odnosno usluge zbog koje je radnik upućen u Republiku Hrvatsku

5) tko snosi troškove putovanja, hrane i smještaja radnika za vrijeme upućivanja te ako ih snosi poslodavac, način na koji to izvršava te način obračuna i naknade tih troškova

6) posjeduje li radnik potvrdu nadležnoga tijela o obuhvaćenosti radnika inozemnim sustavom socijalnog osiguranja ili dokaz da je poslodavac zatražio za radnika tu potvrdu u državi u kojoj ima poslovni nastan

7) je li radnik upućen kao zamjena za drugoga upućenoga radnika zbog obavljanja istoga zadatka i iz kojih razloga

8) sva prethodna razdoblja tijekom kojih je isto radno mjesto bilo popunjeno istim ili drugim upućenim radnikom

9) je li poslodavac u proteklih 12 mjeseci već upućivao radnika u Republiku Hrvatsku zbog obavljanja radova ili pružanja usluge, na temelju kojega ugovora, u kojem razdoblju i u kojem trajanju, na kojem mjestu obavljanja rada te kakva je bila priroda usluge koja se pružala odnosno posla koji se obavljao

10) je li poslodavac koristio mogućnost podnošenja obavijesti o potrebi produženja razdoblja upućivanja i s kojim obrazloženjem

11) koje je poslove radnik obavljao za

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: