Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj

30.12.2020, Izvor: Narodne novine

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 13., 14. i 15. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BORAVKU I RADU VISOKOKVALIFICIRANIH DRŽAVLJANA TREĆIH DRŽAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 120/12, 81/13 i 38/15) mijenja se naslov tako da glasi: »Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 2.

U članku 1. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/1954 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1030/2002 o utvrđivanju jedinstvenoga obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja (SL L 286, 1. 11. +2017.).

(6) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. brišu se riječi: »koja se isplaćuje u grani djelatnosti u kojoj se državljanin treće države zapošljava«.

Članak 4.

U članku 5. riječi: »Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/2012)« zamjenjuju se riječima: »Pravilnikom o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12, 81/13, 38/15, 100/17, 61/18 i 116/18)«.

Članak 5.

U članku 7. riječi: »Pravilniku o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 6.

U članku 9. riječi: »Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sredstva za uzdržavanje za člana obitelji državljana treće zemlje nositelja »EU plave karte« dokazuju se dokazima propisanim Pravilnikom o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 8.

U članku 12. riječi: »Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Državljanin treće zemlje nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji podnosi zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka »EU plave karte« (Obrazac 2) koji je bijele boje, veličine 15x29 cm.

(2) Državljanin treće zemlje kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza, a ima odobrenu »EU plavu kartu« u Republici Hrvatskoj, zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka »EU plave karte« podnosi u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu na Obrascu 2.

(3) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u Obrazac 2 ispisuju iz Informacijskog sustava Ministarstva, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(4) Kada je zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka podnesen u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu, nakon utvrđivanja identiteta državljanina treće zemlje, podaci se u Obrazac 2 ispisuju iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova posredstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

(5) Policijska uprava odnosno policijska postaja ili diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, izdaju potvrdu o podnijetom zahtjevu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, koja je sastavni dio Obrasca 2 i od njega se odvaja perforacijom.

(6) Kada je zahtjev za tehničku izradu dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, izrađena dozvola boravka preuzima se isključivo u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu u kojem je zahtjev podnesen.«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 4. iza riječi: »tijelo koje je izdalo ispravu« dodaju se riječi: »pristupni broj kartice«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) U Obrazac 3 na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu isprave upisuje se podatak: »AD«, a u rubrici »napomene« upisuju se podaci o adresi i OIB.«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8 koji glase:

»(7) Ako je zahtjev za izdavanje dozvole boravka podnijet u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, a državljaninu treće zemlje je nepoznata

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: